Изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на газопроводи и газови инсталации. Изграждане на инсталация за компресиран метан.

Природен газ

gas

Какво представлява природният газ?

Природният газ се образува при анаеробно (безкислородно) разлагане на органични вещества (растителни и животински останки). При благоприятни условия и под действието на различни фактори, образувалите се в различни точки на земната кора въглеводороди се преместват, като оформят натрупвания на нефт и газ, наричани залежи и находища. Природният газ представлява смес от въглеводороди (основно метан), незначителни количества невъглеводородни компоненти, въглероден двуокис, азот, сероводород и инертни газове: хелий, неон и аргон. Преди да бъде използван като енергиен ресурс, той трябва да премине продължителен процес на преработка, при който се отстраняват почти всички негови съставки, различни от метана.
Природният газ може да се компресира (при 200 – 220 бара налягане), за да се транспортира до места, до които изграждането на газопровод не е целесъобразно или за да се съхранява. По-големите разстояния (например, презокеански дестинации) налагат превозването на природния газ в течно състояние, така наречения LNG – втечнен природен газ (- 163 °C).

За какво използваме природния газ?

Природният газ има разнообразно приложение, като основното му приложение е за генериране на електричество. Няколко са характеристиките, които го превръщат в предпочитан ресурс за захранване на електроцентрали: високата му ефективност като гориво и „по-чисто” изгаряне с по-малко емисии в сравнение с другите изкопаеми горива (въглища, например). Популярно е използването на природния газ за бита и домакинството – готвене, отопление, охлаждане, централно парно и топла вода,. Освен това той се използва и като гориво за превозни средства. Компресираният природен газ е „по-чистата” алтернатива на бензина и дизела. Газът е основен компонент за производството на тор – амоняк. Той е важна суровина за производство на стъкло, стомана, платове, оцветители, пластмаси и др. Причината за тази популярност на природния газ е, че изключително високи температури, които са необходими при производството на тези материали, могат да се достигнат единствено при горене на природен газ. Допълнително качество на газа е, че той е по-удобен за използване, защото лесно и бързо се запалва и угасява.

ng_1
specific_gravity1

Каква е разликата между природния газ и пропан-бутана?

Пропан-бутанът не е природен газ. Той е петролен продукт, който се получава при преработката на нефт. Основните му съставки, както сочи и името, са пропан и бутан, в съотношение средно 60% / 40%. Той се складира в течно състояние в бутилки, при високо налягане (до 22 бара), по-тежък е от въздуха пада ниско в помещението при евентуално изтичане. В това отношение природният газ е по- безопасен за употреба в домашни условия. Пропан-бутанът не се доставя по тръбопроводи, тъй като основното му приложение е в транспорта и частично в бита. За разлика от инсталациите на природен газ, при монтирането на бутилка с пропан-бутан не се изисква разрешение, сертификат или последващ технически контрол на монтажа и експлоатацията, което би могло да доведе до сериозни инциденти.

Защо казват, че природният газ пази околната среда?

Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. Използването му не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. Природният газ изгаря, без да създава отпадъчни продукти, които да предизвикват киселинни дъждове. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

uae-52771
site-vs-source-dryer

Защо казваме, че природният газ е изгоден?

Според данни на Агенцията по енергийна ефективност 90% от проектите за енергийна ефективност са проекти за газификация. Тази стойност е безспорно доказателство за водещата роля на природния газ за повишаване на енергийната ефективност на българската икономика. Според специалистите в тази област, няма друга мярка за енергийна ефективност, която да осигурява намаляване с пъти на разходите за енергия, при това с толкова кратък срок на възвръщане на инвестицията.

Опасен ли е природният газ?

Ако се използва правилно, природният газ не е опасен. Инцидент би могъл да стане, ако има неизправно оборудване, неправилна поддръжка или когато членовете на домакинството не спазват правилата за безопасна експлоатация на уредите. Всички тези процеси са строго контролирани по закон и по договор от Вашия доставчик. За да се установява най-бързо изтичането на природен газ, той е одориран /ароматизиран/ предварително и при нормални обстоятелства се открива чрез обонянието. Нещо повече, за по-добра защита може да бъде монтиран уред, наречен “газсигнализатор”, който автоматично спира подаването на газ при установяване на изтичане. Като цяло, за да бъде причинено избухване, трябва да има изтичане на големи количества газ в затворено помещение, който да се смеси с кислород в определена пропорция. След това тази концентрирана смес трябва да бъде запалена от искра. Такава ситуация е по-скоро хипотетична, защото природният газ е два пъти по-лек от въздуха, издига се максимално нагоре в помещението и “търси” и най-малката пролука, за да излезе навън. Газът в малки количества в затворено помещение не е опасен.

GetImage