Отопление на газ – предимства на природния газ

Природният газ е гориво с органичен произход (подобно на нефта и въглищата), възникнало под повърхността на земята от останки на растения, животни и микроорганизми. Има три теории за възникването му:

  • под въздействие на висока температура върху органичната материя в продължение на дълъг период от време (термогенен метод);
  • чрез преобразуване на органичната материя под въздействие на микроорганизми (биогенен метод)
  • чрез химична реакция между водороден газ, въглерод и минерали под високо налягане (абиогенен метод).

.

Отопление на газ

Отопление на газ

Природният газ е смес от нискомолекулни въглеводороди – метан, етан, пропан и др. Почти във всички видове природен газ се съдържат азот и въглероден двуокис, по-рядко-сероводород и инертни газове. Във вида, в който се използва за битови цели, той е почти чист метан (СН4)-до 98%.

Природният газ е първичен енергиен източник. Добива се директно от находищата чрез дълбочинни сондажи ( 1 000 – 5 000m) и се събира на площадка, където се извършва само първична подготовка, а не технологична преработка (затова е евтино гориво). Разделя се от водата, очиства се от механични примеси и вредни компоненти, като сероводород и въглероден двуокис, и чрез магистрални газопроводи и газопроводни мрежи се пренася до потребителите.

У нас първото промишлено газово находище е открито през 1963 г. край с. Чирен. В периода 1971-1974 г. е създадена национална газотранспортна система, която е свързана с единната газоснабдителна система на Русия. През 1992 г. „ОВЕРГАЗ” започва създаването на първите у нас газоразпределителни компании. Изградени са северен и южен газоразпределителни пръстени, които покриват изцяло територията на страната. През нашата страна преминават и транзитни газопроводи, подаващи природен газ към Турция и Гърция.

Природният газ е безцветен , без миризма , с плътност 0.7-0.8 kg/m3 . Взривоопасната му концентрация е 5-15 %, но тя рядко се образува , защото е по-лек от въздуха и се разсейва през врати , прозорци и фуги.

Температура на самозапалване – 537 0C при атмосферни условия.

snimka 1ПРЕДИМСТВА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ОТОПЛЕНИЕ: /отопление на газ/

  • Той е най- ефективната енергия : има висока калоричност – 7 000 ? 9 000kcal/ m3 или около 9.3 kw мощност и висок КПД при изгаряне – до 96%;
  • Природният газ е екологично чисто гориво. За разлика от другите горива с органичен произход (нефт, въглища), той изгаря напълно , като във въздуха се отделят минимално количество водни пари , въглероден двуокис, серен двуокис и прах.
  • Отоплението с природен газ е удобен и лесен за използване, тъй като доставката до потребителя е непрекъсната.
  • Клиентът контролира сам разхода на гориво.
  • Отоплението на газ е най- евтиното гориво:около два пъти по- евтин от ел. енергия и пропан бутана;около 3.5 пъти по- евтин от нафтата;с около 20% по- евтин от въглищата ис около 50% по-евтин от ТЕЦ.

Всички тези предимства на природния газ се гарантира икономия на средства и удобство за потребителите, които изберат газово отопление.